COMMITTEE

General Chair

Ping Ju, Hohai University, China

Co-General Chair

Pal Bikash, Imperial College London, UK

Xiao-ping Zhang, University of Birmingham, UK

Yun Wei(Ryan) Li, Alberta University, Canada

Wenchuan Wu, Tsinghua University, China

Tianshu Bi, North China Electric Power University, China

Kaigui Xie, Chongqing University, China

Zhengyou He, Southwest Jiaotong University, China

Hongjie Jia, Tianjin University, China

Technical Program Committee

Chair

Feng Wu, Hohai University, China

Ming Ni, NARI Group Corporation, China

Co-Chair

Zhaoyu Wang, lowa State University, USA

Yufei Tang, Florida Atlantic University, USA

Jiabing Hu, Huazhong University of Science and Technology, China

Pingjia Zhang, Tsinghua University

Bing Li, Tianjin University, China

Houhe Chen, Northeast Electric Power University, China

Huanhai Xin, Zhejiang University

Dechang Yang, China Agricultural University, China

Wei Gu, Southeast University, China

Jian Xu, Wuhan University

Yong Li, Hunan University, China

Ke Jia, North China Electric Power University, China

Li Zhang, Hohai University, China

Hui Liu, Guxangxi University, China