COMMITTEE

APPEEC 2020 Organizing Committee

General Chair

Ping Ju, Hohai University, China

Co-General Chairs

Pal Bikash, Imperial College London, UK

Xiao-ping Zhang, University of Birmingham, UK

Yun Wei(Ryan) Li, Alberta University, Canada

Wenchuan Wu, Tsinghua University, China

Tianshu Bi, North China Electric Power University, China

Kaigui Xie, Chongqing University, China

Zhengyou He, Southwest Jiaotong University, China

Hongjie Jia, Tianjin University, China

Technical Program General Chairs

Feng Wu, Hohai University, China

Ming Ni, NARI Group Corporation, China

Technical Program Chairs

Zhaoyu Wang, Iowa State University, USA

Yufei Tang, Florida Atlantic University, USA

Yunhe Hou, The University of Hong Kong, China

Jiabing Hu, Huazhong University of Science and Technology, China

Pingjia Zhang, Tsinghua University, China

Bing Li, Tianjin University, China

Houhe Chen, Northeast Electric Power University, China

Huanhai Xin, Zhejiang University, China

Dechang Yang, China Agricultural University, China

Wei Gu, Southeast University, China

Jian Xu, Wuhan University, China

Yong Li, Hunan University, China

Ke Jia, North China Electric Power University, China

Li Zhang, Hohai University, China

Publication Chair

Chong Wang, Hohai University, China

Publication Co-Chair

Yang Li, Hohai University, China

Local Arrangement Chair

Dong Liu, Hohai University, China

Special Session Chair

Yingjun Wu, Hohai University, China

 

Conference Treasure Chair

Ming Ni, NARI Group Corporation, China

 

Conference Secretary

Yi Zhang, Hohai University, China